Wednesday, May 31, 2023
Movies

SHOWTIMES

Mayajaal

East Coast Road, Chennai
Pin -603112
--
     
 
2.0 (Tamil)
2.0 (Tamil)
CAST
:
RajinikanthAkshay KumarAmy JacksonAdil HussainKalabhavan ShajonRiyaz Khan, Sudhanshu Pandey.
DIRECTOR
:
S. Shankar,.
MUSIC
:
A. R. Rahman,.
CINEMATOGRAPHER
:
Nirav Shah.
EDITOR
:
Anthony.
SHOW TIME
:
04:00 PM 04:45 PM 05:25 PM 05:40 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:00 PM 07:45 PM 08:25 PM 08:40 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:00 PM 10:45 PM 11:25 PM 11:40 PM
 
2.0 3D (Hindi)
2.0 3D (Hindi)
Show Time : 02:15 PM 05:15 PM
 
2.0 (Tamil) 3D
2.0 (Tamil) 3D
Show Time : 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 05:35 PM 05:36 PM 05:40 PM 05:45 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:15 PM 08:30 PM 08:35 PM 08:36 PM 08:40 PM 08:45 PM 09:30 PM 10:15 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:15 PM 11:30 PM 11:35 PM 11:36 PM 11:38 PM 11:40 PM
 
2.0 (Telugu) 3D
2.0 (Telugu) 3D
Show Time : 07
 
2.0 (Telugu) 3D
2.0 (Telugu) 3D
Show Time : 07:15 AM 07:30 AM 08:00 AM 08:15 AM 01:15 PM 04:15 PM 07:15 PM
 
 
2.0 (Telugu)
2.0 (Telugu)
CAST
:
RajinikanthAkshay KumarAmy JacksonAdil HussainKalabhavan ShajonRiyaz Khan, Sudhanshu Pandey.
DIRECTOR
:
S. Shankar,.
PRODUCER
:
Subaskaran Allirajah.
MUSIC
:
A. R. Rahman,.
STORY WRITER
:
S. Shankar,B. Jeyamohan.
CINEMATOGRAPHER
:
Nirav Shah.
EDITOR
:
Anthony.
SHOW TIME
:
07:00 AM 07:45 AM 11:40 PM