Thursday, May 25, 2017
Movies

SHOWTIMES

Life Ki Aisi Ki Taisi
Cast
:
Muzahid Khan, Zafar Shayk, Javed Hyder, Mithilesh Singh Zoya Khan, Sunil Pal, Riyana Sukla, Mushtaq Khan.
Director
:
Ejaz Ahmed.
Producer
:
Faiyaz Khan.
Music Director
:
Dev.
  PREVIEW   TRAILER

Life Ki Aisi Ki Taisi Movie now running in these theatres

Mumbai

BIG Cinemas Movie Star , Goregaon, Mumbai Showtime :07:45 PM